Odborná praxe


Zobrazování v mamární diagnostice

 

Odborná praxe:           2 týdny (80 hodin)

Místo praxe:               Mamma centrum Háje

                                Konstantinova 1479/1

                                149 00 Praha 11

Účastnický poplatek:    10 000,- Kč

Školitel:                      Bc. Markéta Boháčová

Kontaktní osoba:           Mgr. Štěpánka Pokorná

                                  Tel. 773 748 865

                                  Email: pokorna@buprague.cz

 

Přihláška k odborné praxi: ke stažení zde

Podepsanou přihlášku zašlete na email pokorna@buprague.cz nebo na adresu Mamma centrum Háje, Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11.

Po přijetí přihlášky Vás budeme kontaktovat a zašleme Vám k podpisu Smlouvu o zajištění praxe a fakturu pro úhradu účastnického poplatku.

 

Náplň a cíl praxe

 

Odborná praxe (v rozsahu 2 týdnů – 80 hodin) je určena pro radiologické asistenty/ky zařazené do specializačního vzdělávání, kteří chtějí získat odbornou způsobilost v zobrazování v mamární diagnostice.

Cíl:

 • Absolvováním akreditovaného certifikovaného kurzu (podle modulu OM 2e) získá absolvent/ka zvláštní odbornou způsobilost v zobrazování v mamární diagnostice. K úspěšnému ukončení kurzu je mimo ústní zkoušky zapotřebí doložit absolvování odborné praxe dle modulu OM 3e.
 • prohloubení teoretických vědomostí získaných v Certifikovaném kurzu v mamografickém zobrazování

Náplň praxe:

 • praktické procvičování technik používaných k zobrazování prsní žlázy – správné polohování základních mamografických projekcí, praktické využití nestandardních projekcí, technika snímkování malých i velkých prsů, imobilních pacientek, mužů apod. Snímkovací techniky u žen po operačních výkonech na prsech, s implantáty, rekonstrukčními výkony.
 • demonstrace a nácvik odstranění nejčastějších chyb při snímkování
 • praktické provádění používání manuálního a automatického snímkovacího režimu, standardizace projekcí, komprese a dalších vstupních parametrů
 • praktický nácvik asistencí u celého spektra intervenčních výkonů užívaných v mamodiagnostice – core cut biopsie, vakuová biopsie, stereotaktická biopsie, punkce, duktografie, značení lézí před chirurgickým výkonem.
 • seznámení se s organizací provozu screeningového mamografického pracoviště
 • praktické provádění zkoušek provozní stálosti a nácvik odstraňování chyb při nevyhovujících testech

 

Doporučená literatura:

 • ABRAHÁMOVÁ, J., DUŠEK, L., a kol. Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu, Praha, Grada,
 • 2003.
 • DANEŠ, J., a kol. Základy mamografie, Praha, X-Egem 2002.
 • PETRUŽELKA, L. Doporučené postupy pro praktické lékaře – karcinom prsu
 • SKOVAJSOVÁ, M, Mamodiagnostika, Praha, Galén 2003
 • TABÁR, L., TOT, T., B. Dean P: Brest Cancer – Early Detection with mammography,Thieme, Stuttgart, Germany, 2007.
 • Další zdroje validních informací: mamo.cz, linkos.cz